เกี่ยวกับคุณหมอ

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งในเด็กและโรงพยาบาลในเครือข่ายของกองทุนฯ มีจำนวน ๒๘ แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

1. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง                         โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล               สถาบันสุขภาพเด็กฯ (โรงพยาบาลเด็ก)

3. รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล              โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4. รศ.พ.อ.นพ. รัชฏะ ลำกูล                    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

5. พญ.พชรพรรณ สุรพลชัย                    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

6. น.อ.นพ.สืบสุข ศิริธร                           โรงพยาบาลภูมิพลฯ

7. พญ.สรัญญา อรรถไพศาลศุรดี             โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

8. พญ.อัญชลี อร่ามเธียรธำรง                  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9. พญ.ดารณี อิสรนิมิตกุล                        โรงพยาบาลวชิระพยาบาล

10. พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์                         สถาบันประสาทวิทยา

11. พญ.เนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์                      โรงพยาบาลระยอง

12. พญ.สุรีย์พร ชิงนวรรณ                       โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

13. รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ          โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

14. พญ.ศิราณี วงศ์เรืองศรี                      โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

15. พญ.ศรัญญา สุวรรณสิงห์                   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

16. พญ.สมพร หวังเรืองสถิตร                  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

17. พญ.กิตติมา กาญจนกำแหง               โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

18. พญ.ณจวาย์ ยุทธสมภพ                     รพ.ศูนย์หาดใหญ่

19. ผศ.นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ          โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

20. พญ.กรองจิตร์ เหล็กเพ็ชร                   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

21. พญ.รัชนีกร สงนุ้ย                              โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

22. ผศ.พญ.พัชรี คำวิสัยศักดิ์                    โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

23. พญ.สุอร ชัยนันท์สมิตย์                      โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

24. พญ.นิตยา วิษณุโยธิน                        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

25. พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล                      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

26. พญ.ประภา ธีรลีกุล                            โรงพยาบาลศรีสะเกษ

27. พญ.พิชญานันท์ คู่วัจนกุล                   โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

28. นพ.สุรพล เวียงนนท์                          โรงพยาบาลสุทธาเวช


<<<กลับ