เกี่ยวกับคุณหมอ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ


ตำแหน่งปัจจุบัน

- กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

- กรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ


การศึกษา

- ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ๕ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์

- ศึกษาต่อด้านกุมารแพทย์ Diplomate of the American Board of Pediatrics จาก University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในเด็ก Diplomate of the American Board of Pediatric Hematology/Oncology
                  จาก St. Jude Children’s Research Memphis, Tennessee Hospital ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2201-1495

อีเมล์: rashe@mahidol.ac.th


รายชื่อแพทย์ในเครือข่ายของกองทุนฯ